Cổ Đông

21 Tháng Hai, 2022

Thông báo kết quả bán thanh lý hàng tồn kho sen vòi.

KẾT QUẢ THANH LÝ HÀNG TỒN KHÔ SEN VÒI
31 Tháng Mười Hai, 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BIÊN BẢN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG BIÊN BẢN
31 Tháng Mười Hai, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31_12_2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31_12_2021
14 Tháng Mười Hai, 2021

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM V À BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023